دستاوردها و افتخارات

 • گواهینامه ISO  9001
  • گواهینامه ISO 9001
  • تاریخ اخذ: 1392/05/30
 • گواهینامه ISO 14001
  • گواهینامه ISO 14001
  • تاریخ اخذ: 1395/08/04
 • کار فرمای نمونه استان در سال 94
  • کار فرمای نمونه استان در سال 94
  • تاریخ اخذ: 1394/08/02
 • واحد نمونه صنعتی سال 92
  • واحد نمونه صنعتی سال 92
  • تاریخ اخذ: 1396/04/11
 • واحد نمونه صنعتی سال 94
  • واحد نمونه صنعتی سال 94
  • تاریخ اخذ: 1394/08/04
 • واحد تحقیق و توسعه برتر استان
  • واحد تحقیق و توسعه برتر استان
  • تاریخ اخذ: 1393/09/18
 • لوح سپاس کار آفرینی
  • لوح سپاس کار آفرینی
  • تاریخ اخذ: 1395/10/09
 • واحد نمونه استانی
  • واحد نمونه استانی
  • تاریخ اخذ: 1396/08/02
 • لوح تقدیر نیکوکاری
  • لوح تقدیر نیکوکاری
  • تاریخ اخذ: 1396/08/02
 • کار آفرین برتر ملی در بخش صنعت
  • کار آفرین برتر ملی در بخش صنعت
  • تاریخ اخذ: 1396/08/02
 • گواهینامه OHSAS 18001
  • گواهینامه OHSAS 18001
  • تاریخ اخذ: 1395/08/04

MAZEROON FOAM